De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) hecht belang aan het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De eerste stap daarbij is u daarover duidelijke informatie te geven. Hier  leest u het antwoord op enkele veel voorkomende vragen.

  • Wat is een persoonsgegeven?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat een ‘persoonsgegeven’ alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze informatie gaat ofwel direct over iemand, ofwel is zij herleidbaar naar deze persoon.

Een persoonsgegeven is dus informatie die herleidbaar is tot u als persoon, bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, uw huisadres, e-mailadres en IP-adres. Telefoonnummers en postcodes met huisnummers, zijn ook persoonsgegevens. Gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond of de gezondheidtoestand blijken, genieten een bijzondere bescherming in de regelgeving.

  • Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens dient om de wettelijke taken die aan de BMA zijn toebedeeld uit te voeren. Het helpt de Autoriteit bijvoorbeeld om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor een inbreuk op de vrije mededinging,  om een onderzoek te starten naar concurrentieproblemen die consumenten en bedrijven ons hebben gesignaleerd, en om zo nodig sancties op te leggen aan de inbreukmaker.

Wij verzamelen en verwerken ook gegevens voor statistische en kwalitatieve doeleinden om de werking van de BMA te verbeteren.

  • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Indien bijvoorbeeld een onderzoek is afgelopen en de gegevens niet langer nodig zijn, worden zij verwijderd.

  • Worden uw gegevens door ons met derden gedeeld?

In de uitvoering van onze wettelijke opdrachten zullen wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, mogelijkerwijze delen met derden, bijvoorbeeld met andere toezichthouders of gerechtelijke instanties, maar enkel indien dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan.

  • Zijn uw  persoonsgegevens veilig?

De BMA waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Zij worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Iedereen die werkt bij onze autoriteit is gebonden door het beroepsgeheim.

  • Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

De uitvoering van de wettelijke taken van de BMA vereist het verwerken van persoonsgegevens. Een aantal voorbeelden:

- als wij onderzoek doen naar een bedrijf en daarvoor documenten of e-mails verzamelen, bevatten zij  dikwijls persoonsgegevens;

- wanneer u contact met ons opneemt, bijv. om een kartel via brief, email of anderszins bij ons te melden of om clementie te verkrijgen, verwerken wij uw gegevens; 

-  wanneer u surft op onze webpagina;

-  wij verzamelen ook informatie, inclusief persoonsgegevens, via publieke bronnen zoals het internet.

  • Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Indien u meermaals contact met ons opneemt, kan de Autoriteit zien wat er in een vorig contact met u is besproken. Uw informatie is ook belangrijk voor de uitvoering van onze wettelijke taken. Om te bepalen of een bedrijf zich houdt aan de regels, is vaak verder onderzoek nodig dat enige tijd in beslag kan nemen.

  • Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren (taal) en laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

Bij bezoek van de website van de BMA worden bepaalde cookies tijdelijk opgeslagen op uw browser, met name cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site (Has_js; Language), cookies om statistische doeleinden (Google analytics, waarbij het IP adres anoniem wordt gemaakt) en cookies van derden (ShareThis).

Welke rechten heeft u als uw persoonsgegevens worden verwerkt?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht van inzage, recht tot verbetering en het recht om gegevens te laten wissen. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.  Verder heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens.

  • Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid, contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail:

info@bma-abc.be

Per brief:

Belgische Mededingingsautoriteit

Ter attentie van: Functionaris voor gegevensbescherming

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

  • Klachten

Als u vindt dat de BMA uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel  

Website Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, en https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger.