Bent u het slachtoffer van een mededingingsbeperkende handeling? Bent u getuige geweest van een verdachte praktijk? Heeft u informatie over een mogelijke overtreding van de mededingingsregels? Stelt u op een markt abnormale of onregelmatige ontwikkelingen vast? Of maakt u zich zorgen over een transactie tussen ondernemingen? Aarzel niet om contact op te nemen met de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) via de onderstaande meldingslijn.

Via de meldingslijn van de BMA kunt u op een snelle en veilige manier elk gedrag of elke praktijk melden die een inbreuk kan vormen op de Belgische regels inzake de bescherming van de economische mededinging (cf. boek IV van het Wetboek van economisch recht, artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, EU-Verordening 139/2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, enz.). De ervaring leert dat de bijstand van mensen “in het veld” met bijzondere ervaring of deskundigheid, ook binnen de betrokken ondernemingen, zeer nuttig kan zijn om de BMA in staat te stellen mededingingsproblemen op te sporen (zoals prijs- of biedingsafspraken of uitsluitingspraktijken van ondernemingen met een machtspositie) en aldus zowel de economische actoren als de consumenten te beschermen.

Indien nodig, biedt de meldingslijn van de BMA u de mogelijkheid om anoniem een probleem te melden. Het meldingsplatform wordt ondersteund door een gespecialiseerde operator die deze dienst aanbiedt aan verschillende mededingingsautoriteiten in Europa (waaronder de Europese Commissie). Het bekendmaken van uw identiteit kan echter wel de bewijswaarde van de verstrekte informatie versterken en het onderzoek van de BMA faciliteren. Ook indien u heeft aangegeven dat uw identiteit bekend mag worden gemaakt, is de BMA evenwel steeds verplicht de vertrouwelijkheid van zakengeheimen en andere gevoelige informatie die aan haar wordt verstrekt te beschermen.

 

De BMA-meldingslijn voldoet aan de bepalingen van EU-richtlijn 1937/2019 inzake de bescherming van klokkenluiders en EU-verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als u persoonlijk betrokken bent geweest bij een kartel of als u gemachtigd bent om een bij een kartel betrokken onderneming te vertegenwoordigen, kunt u ook een clementieverzoek indienen om een vrijstelling of een vermindering van geldboete te verkrijgen.

Het auditoraat van de BMA is beschikbaar voor elke gewenste verduidelijking op info@bma-abc.be of telefonisch op: (+32)(0)2 277 5272