Is de BMA ook bevoegd inzake oneerlijke concurrentie en handelingen die in strijd zijn met eerlijke handelspraktijken?

Answer

Neen. De Belgische Mededingingsautoriteit is niet bevoegd inzake oneerlijke concurrentie en handelingen die in strijd zijn met eerlijke handelspraktijken zoals bijvoorbeeld verkoop met verlies, uitverkoop, openbare verkopen, vergelijkende reclame, op afstand gesloten overeenkomsten, liquidaties, praktijken bedoeld in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Deze zaken vallen onder de bevoegdheid van een gewone rechter.

Technische vragen

Answer

De BMA stelde een reeks V&A op om een antwoord te bieden op vragen van meer technische aard die haar worden voorgelegd door betrokken partijen en andere stakeholders of die wel eens rijzen maar waarvoor geen specifieke richtsnoeren vereist zijn. Deze zijn gebundeld in het onderstaande document.

20150120_vena.pdf

Waarom heeft de Belgische Autoriteit voor de Mededinging een clementieprogramma ingevoerd?

Answer

Om kartels doeltreffender te kunnen bestrijden. Zulke overeenkomsten tussen concurrenten zijn bedoeld om de prijzen vast te leggen of om de klanten of markten onderling te verdelen, en zij worden aanzien als één van de inbreuken op het mededingingsrecht die de consument het meeste schade berokkenen.

Kartels zijn in wezen geheim en moeilijk te achterhalen. Daarom hebben de Verenigde Staten en nadien ook de Europese Commissie, gevolgd door de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten, clementieprogramma’s uitgewerkt. Deze programma’s bieden volledige immuniteit aan de onderneming die zichzelf als eerste aangeeft. De overige betrokkenen bij het kartel die zichzelf aangeven en verdere bewijzen leveren van het bestaan van die overeenkomst kunnen een gedeeltelijke en degressieve boetevermindering krijgen afhankelijk van de rang. Deze ‘verklikpremies’ destabiliseren de kartels: zij moedigen de deelnemers aan om het kartel aan te geven en zo de straf te ontlopen die zij riskeren indien de Autoriteit het kartel op het spoor komt, bijvoorbeeld wanneer een andere deelnemer aan het kartel aangifte doet.

Clementieprogramma’s destabiliseren dus de bestaande kartels door wantrouwen en achterdocht te zaaien onder de leden van het kartel; zij hebben tevens een ontradend effect op de vorming van nieuwe kartels doordat de pakkans groter wordt.

Wat is een transactie?

Answer

De transactie is een nieuw instrument, ingevoerd door het Wetboek van economisch recht. Daarmee kan het Auditoraat inbreukprocedures vereenvoudigd en versneld afsluiten.


Concreet: indien een onderneming haar betrokkenheid bij de inbreuk erkent, haar verantwoordelijkheid en de opgelegde sanctie aanvaardt, kan het Auditoraat van de BMA de inbreukprocedure afsluiten met een transactie. In ruil verleent het Auditoraat een boetevermindering van 10%. Tegen de transactiebeslissing is geen beroep mogelijk.

 

 

Welke fusies moeten aan de BMA worden meegedeeld?

Answer

Enkel fusies die concentraties vertegenwoordigen in de betekenis van boek IV van het WER en die bepaalde omzetdrempels bereiken.
Een ‘concentratie’ in de betekenis van boek IV van het WER slaat op een transactie die leidt tot een duurzame wijziging in de zeggenschap van een onderneming, met andere woorden de mogelijkheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteit van de onderneming.

Er is onder meer sprake van een concentratie wanneer twee onafhankelijke ondernemingen besluiten te fuseren, wanneer een onderneming of een persoon die de controle heeft over een onderneming een andere onderneming of een deel van de activiteiten van de onderneming verwerft (overname), of wanneer twee ondernemingen op een duurzame manier een gemeenschappelijke onderneming (joint venture) oprichten.


Enkel concentraties die de volgende omzetdrempels bereiken moeten aan de BMA worden gemeld:
-    de betrokken bedrijven halen samen een omzet in België van meer dan 100 miljoen euro; en
-    ten minste twee van de bedrijven halen elk een omzet van minstens 40 miljoen euro in België.

 

Wie heeft baat bij de boetes opgelegd door de BMA?

Answer

De boetes die door de BMA worden opgelegd, moeten worden betaald aan de Belgische Staat. Zij stromen dus naar de overheidsbegroting en komen indirect ten goede aan alle burgers.

Wie komt in aanmerking voor het clementieprogramma?

Answer

Eenvoudig gezegd: elke onderneming of natuurlijke persoon die heeft deelgenomen aan een kartel (i) en die bewijzen aanlevert van het bestaan van de overeenkomst waarover de overheid nog niet beschikt, (ii) die zijn deelname aan het kartel toegeeft, en (iii) die zijn deelname aan het kartel beëindigt.

Zijn de boetes die door de BMA worden opgelegd fiscaal aftrekbaar?

Answer

Neen.

In artikel IV.70 § 3 WER staat dat boetes opgelegd door de BMA niet fiscaal aftrekbaar zijn.