• Informele zienswijze

  27 maart 2023
  Gedragscode Ketenoverleg (Belgische agrovoedingsketen)
 • Amicus curiae - Tunstall - Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

  20 maart 2023
  Bij vonnis van 27 oktober 2021 heeft de Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel de Belgische Mededingingsautoriteit om schriftelijke opmerkingen verzocht over een geschil in de telezorgsector.

  De vraag was of de weigering van de onderneming om een gepatenteerd communicatieprotocol voor communicatie tussen telezorgapparaten en platforms in licentie te geven aan de onderneming Victrix, inbreuk maakt op artikel IV.2 WER en artikel 102 VWEU (misbruik van machtspositie) en/of artikel 2/1 WER (misbruik van economische afhankelijkheid).

  Tunstall levert ontvangstapparatuur en platforms, oftewel telezorgsoftware, aan organisaties met callcenters zoals Télé-Secours, die op hun beurt telezorgdiensten verlenen aan ouderen of kwetsbare personen die in hun eigen huis willen blijven wonen. Tunstall is eigenaar van een gepatenteerd communicatieprotocol waarmee de ontvangstapparaten kunnen communiceren met de platforms. Victrix levert een concurrerend telezorgplatform dat Tele-Secours besloot te gebruiken ter vervanging van het platform van Tunstall. Tunstall was sindsdien bezorgd dat Victrix het geoctrooieerde communicatieprotocol zou gebruiken om haar eigen platform te verbinden met Tele-Secours' opvangunits die werken met het geoctrooieerde communicatieprotocol. Daarom weigerde zij Victrix een licentie te verlenen voor het gebruik van het octrooi dat het protocol beschermt.

  De BMA heeft de rechtbank meegedeeld dat een weigering van een onderneming met een machtspositie om een licentie te verlenen voor het communicatieprotocol een misbruik kan vormen indien aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan. De BMA onderzocht ook de stelling van Victrix en Télé-secours dat de weigering van Tunstall discriminerend was omdat Tunstall een licentie had verleend aan concurrenten van Victrix. Ten slotte onderzocht de BMA of het gedrag van Tunstall misbruik van economische afhankelijkheid kon vormen ten aanzien van Victrix enerzijds en Télé-secours anderzijds.

  Bij vonnis van 26 juli 2022 heeft de rechtbank beslist dat Tunstall misbruik heeft gemaakt van de positie van economische afhankelijkheid van Victrix en Télé-Secours.

  Het verzoek van de Ondernemingsrechtbank is gebaseerd op artikel IV.88 WER, dat Belgische hoven en rechtbanken de mogelijkheid biedt de BMA advies te vragen over de toepassing van het mededingingsrecht.
 • Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 en het koninklijk besluit van 12 september 2013

  20 February 2023
  Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit en het koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in boek IV van het Wetboek van economisch recht
 • Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

  20 February 2023
  Koninklijk besluit van 21 mei 2013 tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Geconsolideerde versie WER 31 01 2023

  15 juli 2022
  Geconsolideerde versie van de delen van het Wetboek Economisch Recht die betrekking hebben op de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze niet-officiële geconsolideerde versie is opgesteld door de diensten van de Autoriteit.
  Dit document heeft een niet-officiële en indicatieve waarde. De Belgische Mededingingsautoriteit kan niet verantwoordelijk worden gesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in dit document.